FORENINGEN

Her finder du info om foreningen, bestyrelsen, vedtægter, tilmelding til ”teams” osv.

FORMÅL:

Foreningens formål er at arbejde for bevarelse af torpedobådene SEHESTED på Nyholm og torpedobåden SØBJØRNEN i Aalborg samt virke til at udbrede kendskabet til danske torpedobådes aktiviteter gennem tiden.

Foreningen drives udelukkende ved frivillig ulønnet arbejde og et eventuelt overskud i foreningen, vil udelukkende gå til fortsat drift og vedligeholdelse.

Foreningen har ud over ansvaret for bevarelsen af Sehested også ansvaret for at stille personale til rådighed i forbindelser med rundvisning på båden.

BLIV MEDLEM

Som medlem af Foreningen kan optages enhver, der har været tjenestegørende i danske torpedobåde og tilhørende støtteenheder.

Som medlem af Dansk Torpedobådsforening, er du med til at skabe det fundament, der gør det muligt at vi i Danmark kan bevare disse historiske koldkrigere. Du kan endvidere bidrage med dine egne førstehåndsberetninger fra tiden ombord, til besøgende ombord.

Det koster 250,- kr pr. år at være medlem. (kontingent størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling for det pågældende år)

BLIV FRIVILLIG

Foreningen har brug for din hjælp i forbindelse med rundvisninger, teknisk vedligeholdelse og dæksvedligeholdelse.

Så vi håber at så mange som muligt vil melde sig til en eller flere af nedenstående grupper:

  • Team rundvisning
  • Team teknik
  • Team dæk

VEDTÆGTER

Vedtægter for Dansk Torpedobådsforening. Endelige 

PERSONDATAPOLITIK

Vi anvender de persondata, som medlemmerne giver os, for at vi kan oprette og vedligeholde deres medlemskab.

Det drejer sig om oplysninger om medlemmernes, Navn, adresse, e-mail, telefonnummer og kontingentbetalinger.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de aftalte opgaver. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores foreningsdrift. Det gælder fx bogføringsloven.

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen. Det vil som udgangspunkt være efter endt medlemskab. Kundedata til brug for regnskabsmateriale (herunder vores egne bogføringsdata) opbevarer vi dog altid i mindst 5 år på grund af reglerne i bogføringsloven.

Videregivelse og overladelse af persondata

Vi videregiver og overlader persondata ikke persondata til eventuelle samarbejdspartnere og andre.

Vi vælger nogle gange at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, webhosting, backup, sikkerhed og opbevaring. Når der anvendes databehandlere, sker det kun ud fra specifikke formål, og det er stadig vores ansvar, at medlemmernes oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende persondatapolitik.

Såfremt samarbejdspartnere eller andre skulle anmode om oplysninger om medlemmer, vil disse oplysninger kun blive videregivet med samtykke fra medlemmet.

Vi indhenter dog ikke medlemmets samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive persondata, fx som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed.

Medlemmerne har ret til at få adgang til sin persondata

Et hvert medlem har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om vedkommende, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Medlemmet kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem, der eventuelt modtager data om medlemmet.

Medlemmet har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder fx, hvis medlemmet trækker sit samtykke tilbage. Hvis medlemmet mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan medlemmet bede om at få dem slettet. medlemmet kan også kontakte os, hvis medlemmet mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Medlemmerne har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata

Medlemmerne har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata. Medlemmerne kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af data til markedsføringsformål. Hvis medlemmets indsigelse er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter medlemmets data, medmindre vi forpligtet efter lovgivningen til at opbevare dem.

Generelt om medlemmernes brug af sine rettigheder

Hvis et medlem ønsker at få adgang til data, få dem rettet eller slettet, eller at gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver medlemmet svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget henvendelse.

Ret til at klage til Datatilsynet

Medlemmerne har ret til at klage til Datatilsynet, hvis medlemmet mener, at Dansk Torpedobådsforening behandling af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav.

Dansk Torpedobådsforening

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security